Beskrivning

Sorg kan visa sig på många sätt men den är alltid en naturlig reaktion på förlust. Ju yngre barnet är desto mindre egen erfarenhet har det för att förstå både sin sorg och döden. Barn behöver därför mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör.

Klängighet och svårighet att bli tröstad är reaktioner som mindre barn kan uppvisa. En annan vanlig reaktion hos barn är rädsla för att bli övergiven. Om barnet mist en eller flera närstående och ingen annan person uppfyller barnets behov av trygghet, närhet och omsorg kan barnet utveckla en depression.

Tonåringars reaktioner kan färgas av att det är mycket annat som pågår i deras liv, till exempel frigörelse från föräldrarna. En del vill inte vara hemma och lever istället ett vilt uteliv. Andra kan ta ett överdrivet stort vuxenansvar hemma.

Reaktioner

Vanliga reaktioner hos barn/ungdomar vid dödsfall av närstående:

 • sömnsvårigheter och mardrömmar
 • ledsamhet, längtan och saknad
 • ilska och utåtagerande beteende
 • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
 • huvudvärk, magont och muskelvärk

Källa Barnperspektivet (BRIS)

Sorgens olika faser

 • Insikt − att förstå att förlusten är verklig
 • Lidande − att känna smärtan av förlusten
 • Återhämtning − att lära sig att leva med förlusten
 • Acceptans − att vända den känslomässiga energin från sorg till liv
 • Människor känner och uttrycker sorg på olika sätt och i olika faser av sorgearbetet och det kan vara svårt att förstå sina känslor. En rad reaktioner, såväl känslomässiga som kroppsliga, är vanliga under sorgetiden. I regel avtar intensiteten i reaktionerna efter en tid. Vid mycket stora besvär bör du ta kontakt med vården.

Någon som lyssnar

 • Nationella hjälplinjen; Kostnadsfri psykologisk hjälp. Jourtelefon för kris- och stödsamtal. Tel. 020 – 22 00 60. Öppet alla dagar 13.00- 22.
 • Föräldratelefonen 020-85 20 00
 • Barnens rätt i samhället (BRIS); Barnens telefon 0200-230 230. Vuxnas telefon – om barn 077-150 50 50.
 • SPES – för dig som förlorat någon anhörig; 08-34 58 73. Alla dagar 19-22
 • RÖDA KORSET; 0771-900 800. Alla dagar 14-22
 • Jourhavande Kompis (röda korset); 020-222 444
 • Jourhavande Medmänniska; 08-702 16 80. 21 – 06

 

Närstående/brukarföreningar

Föreningar som ger stöd på nätet

Riksförbundet Unga för Social Hälsa