Beskrivning

En funktionsnedsättning innebär att en viktig funktion är nedsatt och av varaktig eller bestående karaktär. En funktionsnedsättning kan vara fysisk och/eller psykisk och påverkar personen på viktiga livsområden t ex fritid, utbildning eller i sociala relationer. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Hjälpmedel kan kompensera och öka funktionsförmåga vid funktionsnedsättning. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället om behov finns.

Funktionsnedsättning eller funktionshinder?

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Om det finns förväntningar på att man ska klara av att samarbeta får man ett funktionshinder om man har svårt att samspela med andra. Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om man inte kan gå i trappor. Om det finns en hiss i huset har man inget funktionshinder längre.

Olika typer av funktionsnedsättningar

Fysiska funktionsnedsättningar kan till exempel innebära att man har svårt att använda, styra, balansera eller koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel är cerebral pares – CP, eller ryggmärgsbråck.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär bland annat svårigheter med det sociala samspelet, med planering, uppmärksamhet och minne. Exempel är autism och adhd. Ibland används begreppet psykisk funktionsnedsättning.

Språklig funktionsnedsättning betyder att barnets språkförmåga är påtagligt nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad. En grav språkstörning innebär omfattande svårigheter att förstå och eller göra sig förstådd.

Intellektuell funktionsnedsättning innebär svårigheter att till exempel ta emot, bearbeta och förmedla information, vilket betyder att det krävs längre tid att förstå och lära sig saker. Andra begrepp som används är kognitiv funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Vara syskon i en familj där ett barn har funktionsnedsättning

Syskon till barn med funktionsnedsättning behöver både få kunskap om syskonets funktionsnedsättning och möjlighet att ställa sina egna frågor och i perioder få eget stöd om man har tankar, upplevelser eller känslor man behöver få tala med någon om. Psykolog Christina Rehnlund delar med sig av sin erfarenhet här: Så här kan man tala med barn om funktionsnedsättningar

Söka hjälp och stöd

Om man misstänker att ett barn har en funktionsnedsättning kan man vända sig till BVC, elevhälsan eller vårdcentralen.

Om man är ung kan man själv vända sig till elevhälsan, en ungdomsmottagning eller en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen 1177 för att få råd.

Samordnad individuell plan (SIP)

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP. Är du intresserad av att veta mer om SIP? Tala med någon du har kontakt med i hälsa- och sjukvården eller i socialtjänsten eller läs mer på SIP Gotland

Källa: UMO samt 1177

 

Egenvård – Självhjälp på vägen

Behandling/stöd – 1177.se

Råd till närstående – 1177.se

Närstående-/brukarförening 

Föreningar som ger stöd på nätet

Riksförbundet Attentions webbplats

Autism- och Aspergerförbundet

Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, fub

Riksförbundet rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU

De handikappades riksförbund, DHR

Handikappförbunden, HSO