Beskrivning

Det är ett absolut förbud för vuxna i till exempel förskola eller skola att kränka elever, till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld. Diskriminering är när personal på en skola behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige. Det kan också vara att en lärare, rektor eller annan personal trakasserar dig. Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor. Även diskriminering man drabbas av som har samband med sina anhöriga är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Till exempel om ens föräldrar är homosexuella och man trakasseras för detta.

Varje skola är skyldig att främja lika rättigheter och förhindra diskriminering och trakasserier genom att upprätta en likabehandlingsplan

Skollagen ställer krav att det ska finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du alltid i första hand vända dig till den person, enhet eller avdelning som berörs eller till den rektor eller chef som ansvarar för verksamheten. Du kan också skicka in synpunkter via webbformulär eller blankett på Region Gotlands hemsida (se respektive verksamhet).

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev diskrimineras eller trakasseras i skolan, kan skolans huvudman bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den utsatte eleven.Man kan anmäla sin skola om den inte har utrett en anmälan om trakasserier eller åtgärdat trakasserier från andra elever eller studenter där.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmälda till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Källa Diskkrimineringsombudsmannen, DO samt barn- och elevombudet, BEO.

Närstående-/brukarföreningar
Föreningar som ger stöd på nätet