Beskrivning

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Läs- och skrivsvårigheter kan bl a bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna avkoda skriftspråket. Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i släkten och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med stavning envist med.

Behandling

Om man får hjälp att öva sina läs- och skrivförmågor kan besvären av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi minska. En dator med rättstavningsprogram kan vara ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp.

Egen vård

De flesta datorer idag har rättstavningsprogram och inbyggda ordböcker som snabbt rättar när man stavat fel. Talsyntes är konstgjort tal som läser upp det som står på skärmen. Att använda sig av linjal när man läser kan göra det lättare att följa raderna. Talböcker kan öka förmågan att läsa ytterligare. Andra hjälpmedel kan vara att använda en bandspelare eller diktafon istället för minneslappar. Dyslexi går inte att bota men hjälpmedel kan minska besvären i det dagliga livet och hjälpa personer med dyslexi träna läsning och skrivning efter de personliga förutsättningarna. Dyslexi kan se olika ut från person till person och därför är det viktigt att stödet och hjälpen blir individuell.

Råd till närstående

Om man misstänker att ett barn har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bör man kontakta barnets lärare och skolledningen.

Rättigheter vid läs- och skrivsvårigheter

I författningar som gäller skolan nämns varken läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Elever med dessa svårigheter eller funktionshinder ryms inom begreppen ” elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av specialpedagogiska insatser”. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.

Vid misstanke om språkstörning kan Barn och elevhälsan efter utredning remittera till logopedmottagningen. Det är också dit man remitteras om man som vuxen misstänker funktionsnedsättningen dyslexi.

Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa.

Källa Svenska dyslexiföreningen, Dyslexiförbundet 

Egenvård – 1177.se

Behandling – 1177.se

Närstående-/brukarförening 

Föreningar som ger stöd på nätet

Dyslexiförbundet FMLS

Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn