Beskrivning

Mobbning eller kränkande behandling kan definieras på olika sätt. Ofta beskrivs mobbning som ett upprepat aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig.
Mobbning omfattar många olika typer av beteenden. Man kan dela in de negativa handlingarna i tre grupper:
– verbala; ord (hot eller smädelser),
– fysiska (slag, knuffar, sparkar eller bli fasthållen)
– gester (grimaser, gester i syfte att såra, irritera eller frysa ut).

Mobbning

Man ska inte behöva vara rädd för att gå till skolan. Men mobbning, våld och andra brott förekommer i skolbarns vardag och skapar rädsla och oro för många.

Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning:

 • Barnet blir tystare
 • Barnet berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet slutar umgås med barndomskompisar
 • Barnet vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en helt annan ort än skolan eller plats barnet blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Konsekvenser av mobbning

De som drabbats av mobbning får ofta sämre självkänsla och mår sämre på lång sikt än elever som inte mobbats i skolan.

Lagar mot mobbning

Skollagen och diskrimineringslagen kräver att skolan arbetar mot alla former av mobbning. Det innebär att skolan omedelbart måste agera om personal på skolan får kännedom om att någon elev blivit utsatt för mobbning av andra elever eller av vuxna på skolan. Det innebär att ärendet måste behandlas samma dag eller dagen därpå. Skolan måste få stopp på den mobbningen som sker och visa på vad man gör för att förhindra mobbning i framtiden.

Skolor är också skyldiga att arbeta förebyggande mot mobbning, bland annat genom att upprätta så kallade årliga handlingsplaner där det tydligt ska framgå hur skolan ska agera om mobbning sker.

Jag har blivit kränkt i skolan – vad gör jag? http://wwhttps://beo.skolinspektionen.se/sv/For-barn-och-elever/?id=3791

Mobbad – Kränkt på nätet

Mobbning via internet och mobilen har blivit vanligare. Det kan handla om elaka meddelanden, hotfulla sms, rykten eller bilder som sprids över nätet. Det kan vara ett mejl som skickas till alla i klassen eller att någon medvetet fryser ut en person genom blockering. En del meddelanden kan klassas som olaga hot eller ofredande. Utbildningsradion (UR) har mer information om internettrakasserier. UR om mobbing i gymnasiet via bloggar och kommentarer

På sidan www.kränkt.se (en webbplats från Datainspektionen) kan du få råd med hur du gör om du känner dig oschysst behandlad på nätet.

Berätta för en vuxen

Den som blir mobbad av en vuxen person eller av andra barn och ungdomar ska berätta det för en vuxen som man litar på. Det kan till exempel vara en förälder, lärare, rektor, en skolkurator, skolpsykolog eller skolsköterska. Den som blir utsatt kan ofta känna skam eller vara rädd för att berätta, men ju tidigare någon berättar om en kränkning desto större är möjligheten att stoppa kränkningarna.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en person behandlar en person sämre än någon annan person i en jämförbar situation för att man till exempel är bisexuell eller är född i ett annat land än Sverige.  Diskriminering kan även vara indirekt. Ett exempel är när regler som verkar neutrala faktiskt är orättvisa för personer från en viss grupp, till exempel tjejer eller kvinnor.

Kan man anmäla diskriminering?

Kränkande eller diskriminerande behandling kan man anmälda till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Källor:

Diskkrimineringsombudsmannen, DO

Barn och elevombudet, BEO

BRÅ 

Brottsrummet

Närstående-/brukarföreningar
Föreningar som ger stöd på nätet