Beskrivning

Sex kommer från ordet sexualitet. Sexualitet kan få en att tänka på massa olika saker. Tankarna kan handla om hur man är som person och vilket kön man har, men också om vilka man väljer att ha sex med, hur och när man har sex och hur allt som handlar om ens egen sexualitet uppfattas av andra.

Sexuell hälsa gäller alla människors samlevnad, relationer och livskvalitet, vilket också inkluderar rättigheten att själv bestämma över sin egen sexualitet och kropp. Perspektivet täcker in hela livscykeln, oavsett kön, sexuell identitet, funktionsnedsättning eller etnicitet.

Sexuell hälsa inbegriper både förebyggande insatser och hälsofrämjande åtgärder. Förebyggande åtgärder syftar till att förhindra uppkomsten av icke önskvärda händelser, handlingar, beteenden och tillstånd. Hälsofrämjande åtgärder utgår från en positiv syn på sexualitet hälsa där hälsan ses som en resurs som ska tas tillvara, och åtgärderna ska stärka individens möjlighet att göra goda val och minska sitt risktagande.
Källa: www.umo.se