Beskrivning

Grundskola

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder att hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Om tonåringen ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

I skollagen står det att alla barn i Sverige ska gå i skolan från det år man fyller sju år. Det kallas för skolplikt, och den gäller till och med utgången av vårterminen det år man fyller 18 år, om man inte innan dessa slutfört skolår 9.

Skolplikten motsvaras av en rätt för alla barn och ungdomar att få utbildning.

Det är förälder/vårdnadshavare som har ansvaret för att barnet går i skolan. Om en elev under 18 år utan giltig anledning uteblir från skolarbetet skall rektor se till att en kontakt upprättas mellan skolan och elevens föräldrar/vårdnadshavare.

Gymnasium

Utbildningen i gymnasieskolan är frivillig. Men har en elev väl börjat i gymnasieskolan är närvaron vid undervisningen obligatorisk. Kravet på närvaro finns för att du ska kunna nå målen för utbildningen och för att läraren ska kunna bedöma dina kunskaper. Om elever är borta från skolan utan giltigt skäl kan CSN dra in elevens studiehjälp. Detta kan i sin tur påverka övriga familjens rätt till andra bidrag.

Alla kommuner är skyldiga att hålla sig informerad om vad kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan och ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta med och att erbjuda insatser. Detta kallas för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som hoppat av sin gymnasieutbildning, eller aldrig inlett den, har möjlighet att få individu­ellt utformade insatser som kan leda vidare till fortsatta studier, praktik eller arbete. Därför finns Ungdomskraft – för att motivera sysslolösa ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg att förändra sin situation, få större självkänsla, kartlägga nuläget och skapa en framtidsplan. Målgruppen är ungdomar i åldern 16-20 år. Läs mer på: www.gotland.se/ungdomskraft

 

Källa 1177 och Region Gotland www.gotland.se/32904 och www.gotland.se/59747