Om verksamheten

Åldrar: 0–17

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria.

När ska jag ta kontakt med BUP?

Om du känner dig orolig för dig själv eller ditt barn är det bra att försöka prata med någon om det. Vad säger vänner och släkt? Vad säger personalen på förskola/skola? Är de också oroliga? Vilket stöd kan de erbjuda? Hur länge har problemen funnits? Vilka saker har ni provat för att få det att fungera bättre? Går det att förstå det problematiska utifrån något som hänt?  Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning. Ibland hjälper det inte att prata på egen hand, det bara låser sig. En negativ spiral av oro och konflikter kan uppstå som är svår att bryta. Både barn och föräldrar kan börja känna en förtvivlan över att inte hitta några lösningar. I ett sådant läge kan det vara bra att vända sig till BUP. När oron inte ger med sig eller vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att ta kontakt med oss.

Du kan ringa och rådgöra med oss. Vår mottagning har särskilda tider då du kan få prata direkt med en behandlare. Vi kan tillsammans bedöma om ditt problem är sådant att vi inom barn- och ungdomspsykiatrin kan vara till hjälp, eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge bättre stöd, till exempel elevhälsan, socialtjänsten, familjerådgivningen eller ungdomsmottagningen.

Vilka tillstånd behandlar vi?

BUP kan erbjuda bedömning, behandling och utredning vid nedstämdhet och depression, oro- och ångesttillstånd, svårigheter att reglera uppmärksamhets- och aktivitetsnivå, beteendeproblem och trotsigt eller normbrytande beteende, annorlunda tankesätt och kommunikation, ätproblem, självskadande beteende, traumatiska upplevelser, psykos och bipolär sjukdom.

Hur tar jag kontakt?

BUP har en öppen telefontid varje dag, mellan klockan 11 och 12, dit vårdnadshavare eller barnet/ungdomen själv kan ringa och göra en så kallad egenanmälan.

Vårdgrannar, till exempel elevhälsan, socialtjänsten eller ungdomsmottagningen, kan skriva en remiss till BUP. Detta görs om de bedömer att deras insatser inte är tillräckliga och en barnpsykiatrisk bedömning behövs. Vid misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD och autismspektrumstörning) önskar BUP en remiss från elevhälsan.

Om problemet är akut, som vid självmordstankar, livshotande ätstörningar eller akuta psykotiska tillstånd, får du en tid samma dag.

Nybesök

Inom 30 dagar från första kontakttillfället erbjuder vi ett första besök på vår mottagning. Vid det första besöket vill vi att barnet/ungdomen kommer tillsammans med sina föräldrar. Vi sitter tillsammans i 45-60 minuter och pratar om vad ni ser som problem, symtom eller svårigheter. Vi går även igenom en del bakgrundsfakta, till exempel familje- och skolsituation, hälsa, eventuella tidigare psykiska problem hos barnet/ungdomen eller andra familjemedlemmar. Oftast använder vi frågeformulär för att närmare ringa in problemen. Om så önskas finns det även möjlighet för den unge att prata utan föräldrar under en del av besöket. Gemensamt beslutar vi om och i så fall hur vi ska gå vidare, om vi ska träffas igen och vilka som ska vara delaktiga i besöken.

Hur går vi vidare?

Om vi efter första besöket beslutar att fortsätta träffas kan vi gå vidare på olika sätt. Ofta träffas vi några gånger till för att ytterligare kartlägga och förstå vad problemen handlar om. Frågeformulär som handlar om det specifika problemområdet kan användas för att få mer information om hur symtomen ter sig. Därefter tar vi tillsammans fram en behandlingsplan där vi skriver ner de insatser vi kommit överens om. Det kan till exempel vara familjesamtal, individuella samtal, gruppbehandling, psykoedukation, vidare utredning eller medicinsk behandling. De specifika behandlingsmetoder vi använder oss av är bland annat systemisk familjeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT), funktionell familjeterapi (FFT) och Komet. I många fall arbetar vi i nära samarbete med skola, socialtjänst och barn- och ungdomsmedicin.

Behov av inneliggande vård

I våra lokaler har vi endast öppenvårdsmottagning. Vid mer komplicerade tillstånd som kräver inneliggande psykiatrisk vård samarbetar vi med i första hand med barn- och ungdomsmedicin. Ungdomar i övre tonåren kan ibland vårdas på Psykiatriska klinikens avdelning.

Vår mottagning

På BUP arbetar familjebehandlare, kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut, sjuksköterska och specialpedagog.