Om verksamheten

Åldrar: 1–20
Region Gotlands barn och elevhälsa

I Barn- och elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterskor, förskole- och skolpsykologer, skolkuratorer, rörelsehinder-, hörsel-, syn- och talpedagoger samt sjukhuslärare.
Barn- och elevhälsan är organiserad, och arbetar i lokala barn– och elevhälsoteam på förskolan, grundskolan, särskolan och gymnasiet. Kontakt sker via förskolechef/rektor eller direkt med oss. Barn och ungdomar kan alltid vända sig till barn- och elevhälsan! För föräldrar och personal från andra verksamheter gäller ibland andra kontaktvägar http://www.gotland.se/71500.

En förteckning över vem som arbetar på vilken skolenhet finns på http://www.gotland.se/44760

Barn- och elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Vår gemensamma lagstadgade huvuduppgift är att stödja elevernas utveckling för att klara skolans kunskapsmål och sociala mål. Den medicinska delen av elevhälsan har dessutom uppdrag att erbjuda eleverna hälsobesök, ge eleverna hjälp med enklare sjukvårdsinsatser samt arbeta enligt skolhälsovårdens basprogram.

Barn- och elevhälsan utgör en viktig del i skolans och förskolans arbete för att få goda miljöer för lärande, utveckling och hälsa. En skola som har en god lärmiljö främjar också hälsan.
Vi arbetar dels på en generell nivå (som ska nå alla i skolan) med frågor som elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och skolans arbete mot kränkande behandling. Vi arbetar också på en individuell nivå där vi ska vi undanröja hinder för enskild elevs lärande och utveckling genom bl.a. personalhandledning, elevstödjande samtal, utredningar eller deltagande i upprättande av åtgärdsprogram.

Barn- och elevhälsan ger stöd till förskolan och skolan genom kunskap på områden som tal- och språkutveckling, funktionsnedsättningar, inlärningssvårigheter, normbrytande beteenden, stress, suicidrisk, fysisk- och psykisk ohälsa, diskriminering, kränkande behandling, jämställdhet, livsstilsrelaterad ohälsa, tobak/alkohol/droger, sex- och samlevnad, kriser och konflikter.

Den samlade elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven.

Fristående förskolor och skolors barn och elevhälsa

För information om fristående förskolor eller skolors barn- och elevhälsa se respektive förskola eller skolas hemsidor.