Om verksamheten

Åldrar: 6–16

Gotland erbjuder utbildning i en god lärmiljö, som ger förutsättningar för ett livslångt lärande där grundinställningen är att alla skall ha möjlighet att lyckas. Särskilt fokus är att ge alla barn och elever en god läsförmåga.

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Om det visar sig att en elev inte kommer att nå kunskapsmålen eller på annat sätt har svårigheter i sin skolsituation ska rektor se till att behov av särskilt stöd utreds. Om du som förälder eller elev känner oro, kontakta din lärare/mentor eller rektor för att samtala om situationen.

Det finns också skolsköterska och skolkurator tillsammans med övrig elevhälsa (läs mer under elevhälsa) kopplade till skolan som kan erbjuda stöd.

Läs mer om fristånde grundskolor: Fristående grundskolor