Om verksamheten

Åldrar: 16–20

Gymnasieskolan vänder sig till ungdomar mellan 16 och 20 år. Alla ungdomar som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Den ger grundläggande kunskaper för vidare studier och ett framtida yrkes- och samhällsliv. Det finns elever som kan behöva extra stöd för att klara av sin studietid. Där har elevhälsoteamen, som oftast består av skolornas rektorer, kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och studie- och yrkesvägledare, en extra viktig funktion att fylla. Mer information om kontaktvägar hittar du på respektive gymnasieskolas hemsida.

Läs mer om fristånde gymnasium: Fristående gymnasium

 

Alla kommuner är dessutom skyldiga att hålla sig informerad om vad kommunens ungdomar som inte går i gymnasieskolan och ännu inte fyllt 20 år är sysselsatta med och att erbjuda insatser. Detta kallas för det kommunala aktivitetsansvaret. Ungdomar som hoppat av sin gymnasieutbildning, eller aldrig inlett den, har möjlighet att få individu­ellt utformade insatser som kan leda vidare till fortsatta studier, praktik eller arbete. Därför finns Ungdomskraft – för att motivera sysslolösa ungdomar utan fullständiga gymnasiebetyg att förändra sin situation, få större självkänsla, kartlägga nuläget och skapa en framtidsplan. Målgruppen är ungdomar i åldern 16-20 år. Läs mer på: www.gotland.se/ungdomskraft