Om verksamheten

Åldrar: 0–25

Handläggarna arbetar enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (LSS). Lagen omfattar barn, ungdomar och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar för att garantera dem goda levnadsvillkor. Hjälpen är indelad i tio olika insatser.

Stöd enligt LSS 

Om du ansöker om insatser enligt LSS görs en prövning i flera steg för att se om du omfattas av lagen, om din funktionsnedsättning är varaktig, om du har behov av stöd och att dina behov inte redan är tillgodosedda.

Du omfattas av LSS om du:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Hur ansöker man om stöd enligt LSS?

Den som söker om insats enligt LSS kan kontakta en handläggare eller skicka en ifylld ansökningsblankett till Funktionshinderenheten. En handläggare tar sedan kontakt med den som har skrivit ansökan. En handläggare gör en utredning om hjälpbehov och beslut fattas utifrån lagstiftning och rättspraxis.

Om du är under 15 år ska dina vårdnadshavare ansöka on insatser enligt LSS. Är du mellan 15 och 18 år kan du själv ansöka, och handläggaren tar då ställning till om du har förmåga att själv ta ställning till ditt behov eller om det är dina vårdnadshavares vilja som ska vara avgörande.

Mer information finns på LSS webbplats (se kontaktuppgifter).