Om verksamheten

Åldrar: 7–21

Grundsärskola och gymnasiesärskola är skolformer för de elever, som efter en utredning grundad på 4 bedömningar, bedöms inte kunna nå grundskolans eller gymnasiets kunskapskrav beroende på en utvecklingsstörning. Vårdnadshavarna erbjuds då skolgång för sitt barn i grundsärskola eller gymnasiesärskola, i ett mottagningssamtal med särskolchef. Vårdnadshavarna har även rätt att tacka nej till erbjudandet.

För elever med utvecklingsstörning finns 9-årig grundsärskola som ett alternativ till grundskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola.

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig 4 – årig skolform, som ungdomar med en utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundsärskola.

Vid oro för ditt barns inlärning, sociala situation och hälsa tala med personal på skolan eller med rektor.